Informacja dla klientów Horyzont Irena Szczypek


Suma gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej nr M  228796 wynosiła 187 488,00 PLN.
Do ww. gwarancji  wpłynęło 65 zasadnych roszczeń na łączną kwotę 253 751,79 PLN.
W przypadku, gdy suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy. W związku z powyższym klienci, których imprezy turystyczne nie zostały zrealizowane otrzymują ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży HORYZONT Irena Szczypek, zwrot równowartości 73,89 % wpłaconej kwoty.


Warunkiem skorzystania ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej było złożenie kompletnych zgłoszeń o roszczenie, zgodnych z umową gwarancji ubezpieczeniowej.
Zgodnie z ww. ustawą oraz zapisami umowy gwarancji ubezpieczeniowej zwrotowi podlega tylko kwota wniesiona za imprezę turystyczną, udokumentowana kopiami zawartej umowy oraz potwierdzeniami wpłat.
Informujemy, że za zasadne roszczenia zostały uznane wyłącznie kwoty, wynikające z cen imprez turystycznych podanych w umowie zwartej pomiędzy biurem podróży a poszkodowanymi klientami. Zgodnie z powyższym, nie uwzględniono wpłat wniesionych przez klientów związanych z kosztami wiz lub wpłat przewyższających cenę imprezy podaną w umowie.


Informujemy, że dochodzenie roszczeń z ww. zabezpieczenia finansowego biura podróży HORYZONT Irena Szczypek nie zastępuje normalnej drogi rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży przed sądami cywilnymi, a jedynie uzupełnia istniejący stan prawny w sytuacjach wyjątkowych.