Komunikat dla klientów biura EXCALIBUR TOURS


Środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną uruchomione na pokrycie roszczeń z tytułu zawartych umów na organizację imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.

Wszystkich klientów ubiegających się o wypłatę środków na pokrycie zwrotów wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy o bezpośredni kontakt z:
URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Wrocławska 53, III p, Kraków
tel. (0 12) 379 60 29 lub 379 60 28 fax. (0 12) 379 60 01
e-mail: turystyka@malopolska.mw.gov.pl
Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Do roszczenia należy załączyć:

  • Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartych między Biurem Podróży a poszkodowanym
  • Kopię dowodu wpłaty dokonanej do Biura Podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP)
  • Oświadczenie poszkodowanego, stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży zobowiązań umownych o określonej wartości
  • Oświadczenie poszkodowanego zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji
  • Kopię dowodu osobistego osoby poszkodowanej poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez pracodawcę, pracownika agencji turystycznej, urząd miejski, itp.)
  • Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (pobierz formularz)
  • Informujemy, iż w dniu ogłoszenia upadłości za granicą przebywa 1 grupa młodzieży (35 osób +3 opiekunów +1 pilot). Grupa w dniu dzisiejszym w ramach gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki, wyjedzie do kraju.