Komunikat dla klientów firmy GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.


Środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną uruchomione na pokrycie roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.

Roszczenia należy składać na adres Beneficjenta Gwarancji:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Okrzei 35
03-715 Warszawa

Do roszczenia należy dołączyć:

  • Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Biurem Podróży a poszkodowanym
  • Kopię dowodu wpłaty dokonanej do Biura Podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP)
  • Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (pobierz formularz)

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani Klienci, w przypadku składania roszczeń przez agentów należy dołączyć pełnomocnictwo od Klienta.

Roszczenie może złożyć osoba,  która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy Klient z umowy we własnym imieniu.

Zgodnie z zapisami umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr M255986 termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi upływa po jednym roku od dnia, w którym decyzja o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego oraz o wykreśleniu z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego, stanie się ostateczna.