Komunikat dot. Biura Turystyczno – Usługowego GROMADA GORZÓW Reneusz Wachol


Departament Infrastruktury  Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje,  iż w związku ze zgonem przedsiębiorcy, Biuro Turystyczno – Usługowe GROMADA GORZÓW Reneusz Wachol, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (wpis nr 40/04), nie zrealizuje umów na organizację imprez turystycznych.

Osoby posiadające opłacone w całości lub w części imprezy turystyczne, które miały zostać zorganizowane przez Biuro Turystyczno – Usługowe GROMADA GORZÓW Reneusz Wachol,a które z przyczyn oczywistych nie odbędą się, proszone są o kontakt z Departamentem Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wydziałem Turystyki i Sportu, tel. 68 45 65 589.

Marszałek Województwa Lubuskiego, jako beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej Turystycznej nr M 207499 z dnia 22.02.2017 r., wystawionej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., skieruje do Gwaranta żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 powyższej gwarancji.

Środki z umowy gwarancji ubezpieczeniowej przeznaczone są na:

• pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni  tego  powrotu;
• zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
• zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.Powyższy zakres umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jest zgodny z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).

Podkreślamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz treścią umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie podlegają zwrotowi ze środków z ww. umowy gwarancji:

– zakup pojedynczej usługi np. biletu lotniczego lub zakwaterowania;
– roszczenia z anulowanych umów lub z tytułu niewłaściwego wykonania umów, które miały miejsce przed uruchomieniem środków z gwarancji;
– koszty ubezpieczeń fakultatywnych, jeżeli nie są wliczone w cenę imprezy;
– koszty wszelkich świadczeń nie objętych umową, np. wycieczek wykupionych na miejscu od innych usługodawców;
– odszkodowania za straty moralne.

Wszyscy klienci poszkodowani, w związku z nieprzewidzianym nagłym zakończeniem działalności przez Biuro Turystyczno – Usługowe GROMADA GORZÓW Reneusz Wachol, proszeni są o niezwłoczne przesłanie:

• wypełnionego formularza zgłoszenia szkody zawierającego także oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez Biuro zobowiązań umownych o określonej wartości,
• kopię umowy o świadczenie usług turystycznych,
• kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, paragon, faktura,  druk KP.

Do pobrania: wniosek o zgłoszenie szkody

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Informujemy, że Marszałek Województwa  Lubuskiego nie posiada kompetencji do uznawania roszczeń za zasadne lub bezzasadne, ani też do wyliczania wysokości należnych kwot zwrotu. Pełni on jedynie rolę beneficjenta gwarancji i zgodnie z art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych występuje do ubezpieczyciela, który wystawił umowę gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz biura podróży, w imieniu wszystkich klientów zgłaszających roszczenia z tytułu niezrealizowanych umów.

Ubezpieczyciel dokonuje weryfikacji zgłoszonych roszczeń pod względem zasadności i formalnej poprawności, a także wylicza kwoty zwrotu należne poszkodowanym klientom. Odpowiada również za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Beneficjent, tj. Marszałek Województwa Lubuskiego po otrzymaniu od ubezpieczyciela szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom, wydaje dyspozycję wypłaty środków. Ubezpieczyciel dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

Zgodnie z zapisami ww. umowy gwarancji ubezpieczeniowej nieprzekraczalny termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi upływa w dniu 14 marca 2019 r.  (do roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji).

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Infrastruktury Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wydziałem Turystyki i Sportu, tel. 68 45 65 589.