Wypłaty dla klientów GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.


Zgodnie z zapisami umowy gwarancji, gwarant dokona wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków. 

Biuro GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o. na wypadek swojej niewypłacalności posiadało  umowę gwarancji ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną 7.250.000,00 zł, obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 18 września 2012 r. do dnia 17 września 2013 r.

Łącznie koszty sprowadzenia turystów do kraju wyniosły 1.038.787,43 zł. Z gwarancji ubezpieczeniowej pozostała kwota 6.211.212.57 zł do rozdysponowania pomiędzy poszkodowane osoby.

Klienci biura GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o. złożyli roszczenia na łączną kwotę 10.046.270,83 zł, z czego za zasadne uznano roszczenia na kwotę 9.783.902,05 zł. W związku z powyższym poszkodowani otrzymają zwrot w wysokości 63,48% wpłat.

Informujemy, że nie uznano za zasadne:

  • roszczenia dotyczące zakupu jednej usługi turystycznej (np. biletu lotniczego),
  • roszczenia dotyczące umów, które zostały anulowane przez klientów przed zgłoszeniem niewypłacalności przez GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.,
  • roszczenia złożone przez agentów turystycznych,
  • roszczenia z tytułu reklamacji klientów,
  • roszczenia z niekompletną dokumentacją (nieuzupełnioną pomimo wezwania).