Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (polskie Spółki SIGNAL IDUNA) deklarują gotowość stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. zwanych dalej „Zasadami Ładu Korporacyjnego”, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki polskich Spółek SIGNAL IDUNA.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

W załączeniu:

Informacja dla klientów dot. obsługi reklamacji
Polityka informacyjna
Polityka rozpatrywania skarg klientów
Podstawowa struktura organizacyjna SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Podstawowa struktura organizacyjna SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
Ocena dot. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.w 2017 r.
Ocena dot. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.w 2017 r.

Wykaz obowiązujących definicji w rozumieniu Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Formularz zgłoszenia reklamacji SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Formularz zgłoszenia reklamacji SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.