Pakiet Oświata

Pakiet Oświata to kompleksowe, całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów oraz personelu placówek oświatowych.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Pakiet Oświata to:

  • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona na terenie całego świata
  • kilka wariantów ubezpieczenia w jednej placówce oświatowej
  • możliwość przyjęcia do ubezpieczenia, bez konieczności opłacenia składki, 10% uczniów pod warunkiem, że do ubezpieczenia przystąpi 80% wszystkich osób uczących się

Dostępne trzy zakresy ubezpieczenia:

  • podstawowy
  • rozszerzony
  • rozszerzony plus: opcja dodatkowa umożliwiająca rozszerzenie pakietu rozszerzonego o ryzyko Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby

Polska Izba Ubezpieczeń podjęła inicjatywę, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej informacji klientom i umożliwienie optymalnego wyboru ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z niedostateczną wiedzą na ten temat zarówno rodziców jak i przedstawicieli placówek oświatowych, Grupa Robocza ds. Ubezpieczeń NNW Dzieci i Młodzieży Szkolnej, wypracowała infografikę tj. materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Dokument ten w prosty i logiczny sposób informuje rodziców, na czym polega ubezpieczenie i jaki wybór ma rodzic, chcąc ubezpieczyć dziecko. Celem dokumentu jest też uświadomienie rodzicom ich praw oraz możliwości wykupienia ubezpieczenia indywidualnie, jako że w praktyce często ubezpieczenia szkolne błędnie traktowane są jako obowiązkowe.

Tutaj prezentujemy poradnik stworzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń –
Jak kupić najlepsze ubezpieczenie szkolne?
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią jak i infografiką informacyjno-edukacyjną dot. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej dostępną poniżej w plikach do pobrania.