Ubezpieczenia na życie

Zgłoś szkodę


Internetowo (ubezpieczenie Multiochrona)

Wypełnij elektronicznie formularz zgłoszenia roszczenia

Poprzez powyższą aplikację możesz zgłosić roszczenie z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • śmierci rodzica
 • śmierci teścia
 • urodzenia martwego dziecka
 • śmierci dziecka

Listownie

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia roszczenia, który znajdziesz poniżej:

Pliki do pobrania

  Komplet dokumentów prześlij na adres:

  SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa

  lub na adres email: info.likwidacja@signal-iduna.pl

   

  Do rozpatrzenia danego roszczenia niezbędne jest dostarczenie do SIGNAL IDUNA wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia oraz poniżej wskazanych dokumentów, tj.:

  Roszczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku / trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

  • kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia dokumentacji medycznej z udzielania pierwszej pomocy po zdarzeniu zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską oraz wyniki badań,
  • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji,
  • w uzasadnionych przypadkach dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. notatka lub raport policyjny, itp.),
  • w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku należy dołączyć kopie zwolnień lekarskich oraz zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

   

  Roszczenie z tytułu pobytu w szpitalu/operacji chirurgicznej:

  • kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
  • w uzasadnionych przypadkach dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. notatka lub raport policyjny, itp.),

   

  Roszczenie z tytułu poważnego zachorowania/ trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu:

  • kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia dokumentacji medycznej z diagnostyki i leczenia choroby od wystąpienia pierwszych objawów;
  • kopia wyników badań specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie choroby np.: wynik badania histopatologicznego dla nowotworu złośliwego, wynik TK mózgu dla udaru czy wynik EKG dla zawału;
  • w uzasadnionych przypadkach dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku pozostającego w związku z wystąpieniem poważnego zachorowania (np. notatka lub raport policyjny, itp.).

   

  Roszczenie z tytułu urodzenia się Ubezpieczonemu dziecka/ urodzenia się Ubezpieczonemu martwego dziecka:

  • kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia skróconego aktu urodzenia dziecka.

   

  Roszczenie z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego/śmierci teścia Ubezpieczonego:

  • kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia skróconego aktu zgonu;
  • kopii skróconego aktu małżeństwa (w przypadku śmierci teścia);
  • oświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym.

   

  Roszczenie z tytułu śmierci dziecka Ubezpieczonego/współmałżonka Ubezpieczonego:

  • kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia skróconego aktu zgonu;
  • kopia karty statystycznej zgonu lub innego dokumentu z przyczyną zgonu.

   

  Roszczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby:

  • kopia dokumentu tożsamości Uposażonego/Uprawnionego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia skróconego aktu zgonu,
  • kopia karty statystycznej zgonu lub innego dokumentu z przyczyną zgonu,

   

  Roszczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym/nieszczęśliwego wypadku przy pracy:

  • kopia dokumentu tożsamości Uposażonego/Uprawnionego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
  • kopia skróconego aktu zgonu,
  • kopia karty statystycznej zgonu lub innego dokumentu z przyczyną zgonu,
  • kopia karty wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy),
  • kopia notatki policyjnej (jeśli wezwano policję),
  • kopia dokumentu zamykającego postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję, prokuraturę lub sąd),
  • w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego Ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem oraz kopię prawa jazdy jeżeli Ubezpieczony był kierowcą,
  • w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy należy dołączyć protokół BHP.