FAQ


Co to jest indeksacja składek?

W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych indeksuje się sumy ubezpieczenia. Indeksacja oznacza podwyższanie sumy ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia. Celem indeksacji jest ochrona świadczeń przed utratą wartości wskutek inflacji.


Co to jest składka regularna?

Składka opłacana regularnie – co miesiąc, raz na kwartał, co pół roku lub raz w roku, w zależności od wybranego trybu płatności.


Jakie dane potrzebne są do zawarcia umowy?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przeważnie na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, czyli specjalnie przygotowanej ankiety, zawierającej informacje istotne dla Ubezpieczyciela z punktu widzenia oceny ryzyka i ustalenia ceny ubezpieczenia. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, wniosek może zawierać różne informacje. Dla przykładu w ubezpieczeniach indywidualnych na życie są to: imię, nazwisko, nr PESEL, adres, data i miejsce urodzenia, informacje o stanie zdrowia.


Czy pieniądze otrzymywane z ubezpieczenia są opodatkowane?

Nie są opodatkowane, o ile są świadczeniem wynikającym z umowy ubezpieczenia.


W jaki sposób można zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dowolny sposób, tj. dla jej ważności w świetle prawa nie jest wymagana forma szczególna. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień, ustalenie warunków ubezpieczenia dokonywane jest przeważnie w formie pisemnej. Zwykle następuję to poprzez wypełnienie i podpisanie wniosku i przesłanie go na wskazany adres ubezpieczyciela.

Część naszych produktów (tj. ubezpieczenia turystyczne, wybrane ubezpieczenia zdrowotne i NNW) można zakupić online pod adresem https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/


Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Za początek ochrony ubezpieczeniowej, czyli okresu ubezpieczenia, uważa się datę uzgodnioną przez strony umowy. Zazwyczaj odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia jako data początkowa, pod warunkiem, że składka lub pierwsza rata składki zostanie zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Czasami zależy to od rodzaju ubezpieczenia – czasem następnego dnia po wpłaceniu składki, czasem w dniu określonym w polisie.


Co to jest suma ubezpieczenia?

Jest to kwota, określona w polisie, którą ubezpieczyciel wypłaca w przypadku zajścia „zdarzenia ubezpieczeniowego”. Jeżeli przewidują to warunki ubezpieczenia, w pewnych przypadkach wypłacana jest część sumy ubezpieczenia (np. w umowie na wypadek urazu spowodowanego wypadkiem, wypłacana jest część sumy ubezpieczenia zależna od rodzaju urazu). Suma ubezpieczenia to także zazwyczaj kwota, do której zgodnie z zawarta umową odpowiada ubezpieczyciel.


Co to jest świadczenie?

Zwykle pojęciem tym określa się wypłaty z tytułu:

  • śmierci z powodu choroby lub wypadku,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku wypadku,
  • poważnego zachorowania,
  • pobytu w szpitalu,
  • kapitału po dożyciu końca programu ubezpieczonego.

Świadczenia wypłacane z tytułu ubezpieczeń życiowych są wolne od podatku od spadku i darowizny, od podatku dochodowego z wypracowanych zysków oraz od zajęcia przez wierzycieli.


Co to jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia to określenie ryzyk, które objęte są ochroną ubezpieczeniową na mocy konkretnej umowy.


Kiedy umowa ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać?

Ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia, zawierają odrębny dział, poświęcony m.in. okresowi obowiązywania umowy. W warunkach tych opisany jest również katalog sytuacji, których wystąpienie skutkuje rozwiązaniem bądź wygaśnięciem umowy. Takim powodem może być np. nieopłacenie składki w wyznaczonym terminie, gdy skończy się okres ubezpieczenia, gdy któraś ze stron wypowie umowę, niekiedy po wypłacie świadczenia.


Jak liczony jest wiek w ubezpieczeniach?

W ubezpieczeniach życiowych jako różnica między rokiem, w którym zawarto umowę, a rokiem urodzenia ubezpieczonego.


Co to jest wykup ubezpieczenia?

Rozwiązanie umowy w zamian za wypłatę wartości wykupu polisy.