Ład korporacyjny


Zasady Ładu Korporacyjnego

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (polskie Spółki SIGNAL IDUNA) deklarują gotowość stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. zwanych dalej „Zasadami Ładu Korporacyjnego”, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki polskich Spółek SIGNAL IDUNA.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy.