SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.


Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042793.

NIP: 583-27-58-112

Akcjonariusze:

  • SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
  • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku

Kapitał zakładowy:  44 850 000 zł opłacony w całości.

Zarząd:

Agnieszka Kiełbasińska – Prezes Zarządu
Aneta Rubiec – Wiceprezes Zarządu
Ewa Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Fabian Schneider – Przewodniczący
Clemens Vatter – Wiceprzewodniczący

Członkowie:

Mark Osterloff
Andrzej Konopacki
Mariusz Warych

Spółka otrzymała zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dniu 3 sierpnia 2001. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 stycznia 2002.