Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią indywidualnych osób fizycznych.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.


Warianty ubezpieczenia

W ramach grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oferujemy:

 1. świadczenia podstawowe, z tytułu:
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci,
  • refundacji kosztów nabycia protez i/lub środków pomocniczych,
  • refundacji kosztów niezbędnych operacji plastycznych
 2. świadczenia dodatkowe (dodatkowa opłata), z tytułu:
  • refundacji kosztów leczenia na terytorium RP,
  • dziennego świadczenia szpitalnego,
  • zasiłku dziennego w związku z niezdolnością do pracy lub nauki,
  • świadczenia w związku z zawałem serca lub udarem mózgu,
  • refundacji kosztów aktywizacji zawodowej,
  • trwałej niezdolności do pracy.