We take care


Spółki SIGNAL IDUNA uwzględniają w swoich decyzjach inwestycyjnych kwestie środowiskowe (Environmental), społeczną odpowiedzialność (Social Responsibility) oraz ład korporacyjny (Corporate Governance).

Jednocześnie realizują wymogi związane z powyższymi inwestycjami lokując swoje środki w bankach oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych, które mają opracowaną i wdrożoną strategię w obszarze ESG, w tym dotyczące ryzyka zrównoważonego rozwoju. Strategia kontrahentów, z którymi współpracują Spółki, pozwala na kompleksową i okresową analizę zarówno ich działalności, jak i portfeli inwestycyjnych (dostępność informacji)

Ponadto do procesu inwestycyjnego Spółek została włączona analiza pozafinansowa oparta na czynnikach ESG. Analiza jakościowa obejmuje ocenę emitentów papierów wartościowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, a także przyjętych zasad ładu korporacyjnego. W ocenie uwzględnione są wyłączenia stosowane przez Grupę SIGNAL IDUNA w zakresie ESG (takie jak inwestycje związane z produkcją broni lub powiązane z wyzyskową pracą dzieci czy też łamaniem praw człowieka).

Spółki SIGNAL IDUNA uwzględniają w polityce wynagrodzeń ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem w zakresie, w jakim struktura wynagrodzeń nie sprzyja żadnemu szczególnemu apetytowi na ryzyko w odniesieniu do ryzyka zrównoważonego rozwoju.