Gwarancja Turystyczna


Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Gwarancja ubezpieczeniowa skierowana jest do organizatorów turystyki oraz przedsiębiorców, ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (tzw. PUNPUT).

Gwarancja zapewnia wymagane przez prawo zabezpieczenie podróżnych, na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego i jest honorowana przez wszystkie urzędy marszałkowskie w Polsce.

Kiedy działa gwarancja?

Gwarancja turystyczna chroni w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez przedsiębiorcę (organizatora turystyki lub PUNPUT).

W jej ramach SIGNAL IDUNA gwarantuje:

  • zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów do kraju,
  • zwrot wpłat dokonanych przez klientów na poczet imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych w przypadku, gdy nie dojdzie do ich realizacji,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązaną usługę turystyczną, odpowiadającą części imprezy/powiązanej usługi turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Kogo ubezpieczamy?

Beneficjentem gwarancji zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jest marszałek województwa, właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego.

Ofertę dotyczącą gwarancji przygotowujemy zawsze indywidualnie na podstawie złożonego wniosku.

SIGNAL IDUNA oferuje gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne przedsiębiorcom z sektora MŚP.

Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.