SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.


Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041619.

NIP: 583-27-56-024

Akcjonariusze:

  • SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
  • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 30 480 000 zł opłacony w całości.


Zarząd:

Agnieszka Kiełbasińska – Prezes Zarządu
Aneta Rubiec – Wiceprezes Zarządu 
Ewa Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Fabian Schneider – Przewodniczący
Clemens Vatter – Wiceprzewodniczący

Członkowie:

Mark Osterloff
Andrzej Konopacki
Mariusz Warych

 

Spółka otrzymała zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dniu 3 sierpnia 2001. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 25 października 2001.