Ubezpieczenia NNW

Zgłoś szkodę – ubezpieczenia majątkowe


Internetowo

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia szkody


Listownie

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia szkody, który znajdziesz poniżej w „Pliki do pobrania”.

Do rozpatrzenia danego roszczenia niezbędne jest dostarczenie do SIGNAL IDUNA wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia oraz poniżej wskazanych dokumentów.

 

Roszczenie z tytułu następstw Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczonego:

 • kopia dokumentu tożsamości poszkodowanego lub rodzica/opiekuna prawnego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
 • kopia dokumentacji medycznej z udzielania pierwszej pomocy po zdarzeniu zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską oraz wyniki badań,
 • kopia dokumentacji medycznej z kontynuacji leczenia powypadkowego wraz z wynikami badań,
 • w uzasadnionych przypadkach dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku (np. notatka lub raport policyjny, itp.),
 • w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Refundacji Kosztów związanych z leczeniem skutków nieszczęśliwego wypadku należy dołączyć oryginały faktur/rachunków,
 • w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Czasowej Niezdolności Do Nauki należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zwolnienie lekarskie potwierdzające niemożność uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych

 

Roszczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku/Zawału Serca lub Udaru Mózgu/Sepsy:

 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta statystyczna zgonu lub innego dokumentu medycznego potwierdzającego przyczynę śmierci Ubezpieczonego,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego doszło do śmierci Ubezpieczonego (np. raport policyjny, itp.)

 

Roszczenie z tytułu śmierci Rodzica/Opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku:

 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • karta statystyczna zgonu lub innego dokumentu medycznego potwierdzającego przyczynę śmierci,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego doszło do śmierci (np. raport policyjny, itp.)

 

Roszczenie z tytułu Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego:

 • kopia dokumentu tożsamości poszkodowanego lub rodzica/opiekuna prawnego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
 • kopia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia potwierdzającej rozpoznanie wraz z wynikami badań

 

Roszczenie z tytułu pobytu w szpitalu:

 • kopia dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
 • kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego

 

Podaj numer (polisy) umowy ubezpieczenia i prześlij na adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa