Ubezpieczenia turystyczne

Instrukcja dla ubezpieczonych w przypadku wystąpienia szkody – ubezpieczenie turystyczne.


Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – wizyta ambulatoryjna

W przypadku nagłego zachorowania (zachorowania typu zatrucie pokarmowe, angina, poparzenie słoneczne itp.) oraz nieszczęśliwego wypadku (drobne urazy – skręcenia kończyn, stłuczenia, rany, itp.), przed udaniem się do lekarza za granicą we własnym zakresie, należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888
(w przypadku zgłoszenia SMS w treści wiadomości prosimy podać:
imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni).

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.

Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.


Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwych wypadków – leczenie szpitalne lub konieczność zorganizowania transportu do kraju

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, na skutek
którego Poszkodowany przebywa w szpitalu, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Centralę Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888
(w przypadku zgłoszenia SMS w streści wiadomości prosimy podać:
imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę szpitala, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zdarzenia oraz podać numer telefonu do osoby poszkodowanej lub innej osoby na miejscu).

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa lub osobę bliską Ubezpieczonemu o sposobie postępowania. Po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ureguluje koszty leczenia w zakresie niezbędnym ubezpieczenia a w przypadku konieczności organizacji transportu Ubezpieczonego do kraju, Centrala Alarmowa zorganizuje transport Ubezpieczonego zgodnie z zaleceniami lekarza.

Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodni, 365 dni w roku.


Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – zwrot poniesionych kosztów leczenia

W przypadku uregulowania przez Państwa kosztów leczenia (koszty wizyty lekarskiej, zakupionych leków, opatrunków, transportu do placówki medycznej, transportu do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy lekarskiej oraz innych kosztów objętych ubezpieczeniem, w celu uzasadnienia roszczenia prosimy
o zabezpieczenie dokumentów takich jak:

 • dokumentacji medycznej z rozpoznaniem (diagnozą)
 • oryginału rachunku za wizytę lekarską
 • oryginału dowodu opłaty rachunku za wizytę lekarską
 • kopii recepty
 • oryginału dowodu opłaty za wykupione lekarstwa przepisane przez lekarza
  (np. paragon)
 • oryginału biletu/rachunku za przejazd z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej.

Po powrocie do kraju, prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą) w ciągu 7 dni na adres jak niżej:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń
ul. Przyokopowa 31
01 – 208 Warszawa


Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu

W celu ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu po przebytym urazie, prosimy o przesłanie na adres naszego biura:

 • druku zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • dokumentacji medycznej z przeprowadzonego leczenia za granicą
 • dokumentacji medycznej z kontynuacji leczenia w Polsce
 • protokołu policji, jeżeli Ubezpieczony doznał urazu na skutek wypadku komunikacyjnego, pobicia

W celu wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na wypadek śmierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona do wypłaty świadczenia powinna przesłać na adres naszego biura:

 • druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • dokumentację potwierdzającą przyczynę zgonu (wynik sekcji zwłok wraz
  z wynikami badań toksykologicznych, karta statystyczna zgonu)
 • raport policji

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.


Postępowanie w przypadku powstania szkody bagażowej

W razie powstania szkody należy (w zależności od rodzaju zdarzenia):

 • zawiadomić policję o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, rozboju lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem z dokładnym wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) oraz podaniem ich wartości i cech indentyfikacyjnych (marka, model, nr seryjny, kolor, znaki szczególne) i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia
 • zawiadomić właściwego przewoźnika o wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym środku komunikacji i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości
 • zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasowego itp. o wystąpieniu szkody i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości
 • przesłać druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego wraz z ww. dokumentami na adres naszego biura w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.


Postępowanie w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej/anulacji biletu lotniczego, autokarowego lub promowego / anulacji rezerwacji noclegów

W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego ewentualnie anulacji rezerwacji noclegów należy:

 • nie później niż w ciągu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia, które stało się przyczyna rezygnacji, przerwania imprezy turystycznej lub anulowania biletu lub anulacji rezerwacji noclegów, poinformować o tym biuro podróży/hotel i złożyć wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji
 • w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub poinformowania biura dostarczyć do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:

– druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego ewentualnie anulacji rezerwacji noclegów
– umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej i oświadczenie o rezygnacji lub przerwaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej poświadczone w biurze podróży
– bilet lotniczy i oświadczenie o anulacji biletu lotniczego poświadczone w biurze podróży
– dowody wniesionych opłat za imprezę turystyczną / bilet lotniczy / rezerwację noclegów,
– umowę rezerwacji noclegów
– dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia potwierdzającą konieczność rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego ewentualnie anulacji rezerwacji noclegów
– zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu
– inne dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenia

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.


Postępowanie w przypadku powstania szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

W razie powstania szkody należy:

 • zawiadomić Centralę Alarmową niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, od daty zaistnienia zdarzenia mogącego go obciążyć odpowiedzialnością cywilną oraz podać okoliczności powstania szkody, nazwiska i adresy poszkodowanych oraz świadków zdarzenia,
 • nie uznawać roszczeń, nie zawierać jakiejkolwiek ugody czy umowy i nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego bez pisemnej zgody SIGNAL IDUNA,
 • przesłać do SIGNAL IDUNA orzeczenie w sprawie cywilnej, karnej lub karno-administracyjnej związanej ze zdarzeniem, z którego wynika odpowiedzialność Ubezpieczonego, w takim czasie, aby umożliwić SIGNAL IDUNA zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego,
 • przesłać druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z ww. dokumentami na adres naszego biura.

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.