Ubezpieczenia turystyczne

Zgłoś szkodę poprzez formularz online


Przed zgłoszeniem szkody przygotuj (w zależności od sprawy):

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
1. Dokumenty potwierdzające wystąpienie roszczenia wobec Ubezpieczonego.
2. Protokół policji z miejsca zdarzenia, jeżeli został sporządzony.
3. Zeznania świadków zdarzenia.
4. Dokumentację medyczną z dnia zdarzenia, w przypadku szkody na osobie.
5. Rachunki i dowody poniesionych kosztów za naprawę lub zakup uszkodzonej/ zniszczonej rzeczy.
6. Inne dokument potwierdzając zgłoszenie roszczenia lub wystąpienia takiej możliwości wobec Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego/Sprzętu Sportowego
1. Protokół policji – jeśli został sporządzony.
2. Zaświadczenie od przewoźnika – jeśli zostało sporządzone.
3. Zaświadczenie z hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. – Jeśli zostało sporządzone.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody prosimy dołączyć:
1. Zeznania świadków.
2. Rachunki i dowody poniesionych kosztów potwierdzające wypożyczenie sprzętu sportowego.
3. Inne dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenia.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia
1. Rachunki i dowody poniesionych kosztów za udzieloną pomoc lekarską, pogotowie ratunkowe oraz rachunków za zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe,
2. Dokumentację medyczną z dnia zdarzenia zawierającą diagnozę lekarską,

Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody prosimy dołączyć:
1. Protokół policji z miejsca zdarzenia,
2. Zeznania świadków,
3. Akt zgonu oraz inne dokumenty związane z tym zdarzeniem, w szczególności dokumentację zawierającą informację o przyczynach zgonu,
4. Dokument przewoźnika potwierdzający opóźnienie lotu/bagażu,
5. Rachunki i dowody poniesionych kosztów potwierdzające niezbędne wydatki związane z opóźnieniem lotu/bagażu.
6. Dokument potwierdzający własność psa lub kota,
7. Rachunki i dowody poniesionych kosztów potwierdzające koszty przedłużonego pobytu psa lub kota w hotelu dla zwierząt
wraz z oświadczeniem hotelu dla zwierząt o ilości dni przedłużonego pobytu,
8. Dokumentację medyczną zawierającą diagnozę lekarską i potwierdzającą okres hospitalizacji za granicą,
9. Rachunki i dowody poniesionych kosztów za karnet narciarski wraz z dokumentem potwierdzającym cenę karnetu oraz liczbę dni,
10. Rachunki i dowody poniesionych kosztów za uczestnictwo w zajęciach szkółki narciarskiej lub snowboardu,
11. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności SIGNAL IDUNA

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku:
1. Dokumentację medyczną z dnia zdarzenia lub początku leczenia (np. kar tę historii choroby), z opisem uszkodzeń ciała lub ich skutków,
2. Akt zgonu,
3. Kartę zgonu lub inny dokument potwierdzając przyczynę zgonu,
4. Protokół policji z miejsca zdarzenia,
5. Zeznania świadków,
6. Inne dokumenty związane z tym zdarzeniem, w szczególności dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu (jeśli były sporządzane),
7. Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – kopię dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku:
1. Dokumentację medyczną z dnia zdarzenia lub początku leczenia (np. kar tę historii choroby) z opisem uszkodzeń ciała lub ich skutków),
2. W przypadku, gdy trwały uszczerbek dotyczy części ciała, która była już upośledzona, całość dokumentacji z wcześniejszego leczenia,
3. Protokół policji z miejsca zdarzenia,
4. Zeznania świadków,
5. Dokument uprawniający do kierowania pojazdem.

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej
1. Dokument ubezpieczenia,
2. Umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej lub konferencji, umowa rezerwacji poszczególnych usług turystycznych wyjazdu pakietowego,
bilet lub faktura zakupu biletu, umowa rezerwacji noclegów,
3. Rachunki i dowody poniesionych kosztów,
4. Poświadczone przez organizatora podróży oświadczenie o rezygnacji z datą przyjęcia rezygnacji,
5. Zaświadczenie organizatora podróży o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji z podróży.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody prosimy dołączyć:
1. Dokumentację medyczną wraz z diagnozą lekarską,
2. Protokół policji z miejsca zdarzenia,
3. Akt zgonu,
4. Rachunki i dowody poniesionych kosztów za transport powrotny,
5. Zaświadczenie z biura podróży o kosztach transportu powrotnego przewidzianych w umowie,
6. Inne dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenia,
7. Wypowiedzenie umowy o pracę,
8. Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy,
9. Wezwanie do stawiennictwa w sądzie,
10. Dokumenty potwierdzające uczestnictwo w procedurze pobierania szpiku kostnego.

1. Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – wizyta ambulatoryjna

W przypadku nagłego zachorowania (zachorowania typu zatrucie pokarmowe, angina, poparzenie słoneczne itp.) oraz nieszczęśliwego wypadku (drobne urazy – skręcenia kończyn, stłuczenia, rany, itp.), przed udaniem się do lekarza za granicą we własnym zakresie, należy skontaktować się z Centralą Alarmową:

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26

E-mail: CentralaAlarmowa@signal-iduna.pl

(w przypadku zgłoszenia e-mail w treści wiadomości prosimy podać:
imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni).

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.

Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.


2. Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwych wypadków – leczenie szpitalne lub konieczność zorganizowania transportu do kraju

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego Poszkodowany przebywa w szpitalu, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Centralę Alarmową:

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26

E-mail: CentralaAlarmowa@signal-iduna.pl

(w przypadku zgłoszenia e-mail w treści wiadomości prosimy podać:
imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni).

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa lub osobę bliską Ubezpieczonemu o sposobie postępowania. Po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ureguluje koszty leczenia w zakresie niezbędnym ubezpieczenia a w przypadku konieczności organizacji transportu Ubezpieczonego do kraju, Centrala Alarmowa zorganizuje transport Ubezpieczonego zgodnie z zaleceniami lekarza.

Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodni, 365 dni w roku.


3. Postępowanie w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – zwrot poniesionych kosztów leczenia

W przypadku uregulowania przez Państwa kosztów leczenia (koszty wizyty lekarskiej, zakupionych leków, opatrunków, transportu do placówki medycznej, transportu do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy lekarskiej oraz innych kosztów objętych ubezpieczeniem, w celu uzasadnienia roszczenia prosimy o zabezpieczenie dokumentów takich jak:

 • dokumentacji medycznej z rozpoznaniem (diagnozą)
 • rachunku za wizytę lekarską
 • dowodu poniesionych kosztów za wizytę lekarską
 • kopii recepty
 • dowodu poniesionych kosztów za wykupione lekarstwa przepisane przez lekarza
  (np. paragon)
 • bilet/rachunek za przejazd z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej.

Prosimy o zgłoszenie szkody online i załączenie ww. dokumentów.

W przypadku zgłoszenia szkody poprzez tradycyjny formularz prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance) w ciągu 7 dni na poniższy adres::

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Rachunki i dowody poniesionych kosztów mogą być dostarczone do SIGNAL IDUNA w oryginale lub jako kopie – w  razie wątpliwości, SIGNAL IDUNA ma prawo wymagać oryginałów dokumentów.


4. Postępowanie w razie opóźnienia lotu/bagażu – zwrot poniesionych kosztów

W przypadku uregulowania przez Państwa niezbędnych wydatków poniesionych z powodu opóźnienia lotu/bagażu objętych ubezpieczeniem, w celu uzasadnienia roszczenia prosimy o zabezpieczenie dokumentów takich jak:

 • dokument przewoźnika potwierdzający opóźnienie lotu/bagażu,
 • rachunki i dowody poniesionych kosztów potwierdzające niezbędne wydatki związane z opóźnieniem lotu/bagażu.

Prosimy o zgłoszenie szkody online i załączenie ww. dokumentów.

W przypadku zgłoszenia szkody poprzez tradycyjny formularz prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance) w ciągu 7 dni na poniższy adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Rachunki i dowody poniesionych kosztów mogą być dostarczone do SIGNAL IDUNA w oryginale lub jako kopie – w  razie wątpliwości, SIGNAL IDUNA ma prawo wymagać oryginałów dokumentów.


5. Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu

W celu ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu po przebytym urazie w celu uzasadnienia roszczenia prosimy
o zabezpieczenie dokumentów takich jak:

 • dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia za granicą
 • dokumentacja medyczna z kontynuacji leczenia w Polsce
 • protokołu policji, jeżeli Ubezpieczony doznał urazu na skutek wypadku komunikacyjnego, pobicia

W celu wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na wypadek śmierci Ubezpieczonego, osoba uprawniona do wypłaty świadczenia powinna zabezpieczyć dokumenty takie jak:

 • dokumentację potwierdzającą przyczynę zgonu (wynik sekcji zwłok wraz z wynikami badań toksykologicznych, karta statystyczna zgonu)
 • dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – kopię dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem),
 • raport policji

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

Prosimy o zgłoszenie szkody online i załączenie ww. dokumentów.

W przypadku zgłoszenia szkody poprzez tradycyjny formularz prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w ciągu 7 dni na poniższy adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa


6. Postępowanie w przypadku powstania szkody bagażowej

W razie powstania szkody należy (w zależności od rodzaju zdarzenia):

 • zawiadomić policję o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, rozboju lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem z dokładnym wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) oraz podaniem ich wartości i cech indentyfikacyjnych (marka, model, nr seryjny, kolor, znaki szczególne) i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia
 • zawiadomić właściwego przewoźnika o wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym środku komunikacji i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości
 • zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasowego itp. o wystąpieniu szkody i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości.

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

Prosimy o zgłoszenie szkody online i załączenie ww. dokumentów.

W przypadku zgłoszenia szkody poprzez tradycyjny formularz prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Bagażu Podróżnego/ Sprzętu Sportowego) w ciągu 7 dni na poniższy adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Rachunki i dowody poniesionych kosztów mogą być dostarczone do SIGNAL IDUNA w oryginale lub jako kopie – w  razie wątpliwości, SIGNAL IDUNA ma prawo wymagać oryginałów dokumentów.


7. Postępowanie w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej/anulacji biletu lotniczego, autokarowego lub promowego / anulacji rezerwacji noclegów

W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego ewentualnie anulacji rezerwacji noclegów należy:

 • nie później niż w ciągu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia, które stało się przyczyna rezygnacji, przerwania imprezy turystycznej lub anulowania biletu lub anulacji rezerwacji noclegów, poinformować o tym biuro podróży/hotel i złożyć wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji, m.in.:– umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej i oświadczenie o rezygnacji lub przerwaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej poświadczone w biurze podróży
  – bilet lotniczy i oświadczenie o anulacji biletu lotniczego poświadczone w biurze podróży
  – dowody wniesionych opłat za imprezę turystyczną / bilet lotniczy / rezerwację noclegów,
  – umowę rezerwacji noclegów
  – dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia potwierdzającą konieczność rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego ewentualnie anulacji rezerwacji noclegów
  – zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu
  – inne dokumenty potwierdzające zgłaszane roszczenia

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

Prosimy o zgłoszenie szkody online i załączenie ww. dokumentów.

W przypadku zgłoszenia szkody poprzez tradycyjny formularz prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (Zgłoszenie szkody z tytułu Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje) w ciągu 7 dni na poniższy adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Rachunki i dowody poniesionych kosztów mogą być dostarczone do SIGNAL IDUNA w oryginale lub jako kopie – w  razie wątpliwości,  SIGNAL IDUNA ma prawo wymagać oryginałów dokumentów.


8. Postępowanie w przypadku powstania szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

W razie powstania szkody należy:

 • zawiadomić Centralę Alarmową niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, od daty zaistnienia zdarzenia mogącego go obciążyć odpowiedzialnością cywilną oraz podać okoliczności powstania szkody, nazwiska i adresy poszkodowanych oraz świadków zdarzenia,
 • nie uznawać roszczeń, nie zawierać jakiejkolwiek ugody czy umowy i nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego bez pisemnej zgody SIGNAL IDUNA,
 • przesłać do SIGNAL IDUNA orzeczenie w sprawie cywilnej, karnej lub karno-administracyjnej związanej ze zdarzeniem, z którego wynika odpowiedzialność Ubezpieczonego, w takim czasie, aby umożliwić SIGNAL IDUNA zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego,.

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

Prosimy o zgłoszenie szkody online i załączenie ww. dokumentów.

W przypadku zgłoszenia szkody poprzez tradycyjny formularz prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej) w ciągu 7 dni na poniższy adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa