Grupowe ubezpieczenie na życie Multiochrona

Multiochrona to zabezpieczenie finansowe dla pracownika i jego rodziny, zapewniające pełną ochroną ubezpieczeniową przy dużo niższej stawce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Ubezpieczenie Multiochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej zdarzeń, dotyczących zarówno Ubezpieczonego, jak i osób współubezpieczonych (członka rodziny, dziecka lub partnera ubezpieczonego):

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Śmierć Ubezpieczonego w wypadku przy pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru
 • Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć małżonka lub partnera Ubezpieczonego
 • Śmierć małżonka lub partnera Ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Śmierć małżonka lub partnera Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego
 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Śmierć teścia Ubezpieczonego
 • Śmierć teścia Ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Osierocenie dziecka w wyniku śmierci Ubezpieczonego
 • Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka
 • Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka z wadą wrodzoną
 • Urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka
 • Urodzenie się Ubezpieczonemu dzieci w wyniku ciąży mnogiej
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • Poważne zachorowanie małżonka
 • Poważne zachorowanie dziecka
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy
 • Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru
 • Pobyt Ubezpieczonego na oddziale intensywnej terapii
 • Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego
 • Leczenie u Ubezpieczonego powikłań pooperacyjnych
 • Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego
 • Rekonwalescencja Ubezpieczonego
 • Pobyt Ubezpieczonego w sanatorium
 • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
 • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Aktywizacja zawodowa Ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku
 • Ubezpieczenie lekowe Ubezpieczonego po pobycie w szpitalu
 • Pobyt małżonka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
 • Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie – Assistance Medyczny

Leczenie szpitalne

Istotnym elementem Multiochrony jest również wypłata świadczeń szpitalnych. Świadczenia wypłacane są przez cztery kolejne dni w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub dwa kolejne dni w przypadku leczenia obrażeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Poważne zachorowania i trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłacamy również świadczenia w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego lub współubezpieczonego (tj. nowotwór, zawał serca, utrata wzroku lub mowy itp.) oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź kalectwa powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenia wypłacane są za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.


Najczęściej zadawane pytania

Jakie korzyści zapewnia zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracownikowi?

Pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.

Jakie korzyści zapewnia pracodawcy zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie?

Otoczenie ochroną ubezpieczeniową pracowników oznacza efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Przy wdrażaniu programu pracodawca ma możliwość zastosowania różnych rozwiązań finansowych (opłacanie składki przez pracownika, pracodawcę lub w ustalonej proporcji przez pracownika i pracodawcę).
Pracodawca może dopasować ubezpieczenie do prowadzonej przez siebie polityki kadrowej poprzez różnicowanie wysokości wypłacanych świadczeń (jednakowa wysokość dla wszystkich pracowników; ustalona w oparciu o wysokość zarobków, uzależniona od pełnionego stanowiska, wieku lub stażu pracy) oraz wyodrębnienie w ramach firmy grup pracowników wymagających szczególnego rodzaju ochrony.
Ponadto, składka opłacana przez pracodawcę z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu firmy.