Informacja dla poszkodowanych klientów biura podróży Selectours & Telemac S. z o.o.


Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (w brzmieniu sprzed 17 września 2010 r.), jeżeli suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy. W związku z powyższym klienci, których imprezy turystyczne nie zostały zrealizowane otrzymują ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. zwrot równowartości 27,88 % wpłaconej kwoty. Klienci, których imprezy turystyczne zostały przerwane otrzymują zwrot równowartości 27,88 % kwoty za utracone dni wypoczynku (tj. cenę imprezy turystycznej podzielono przez liczbę dni pobytu, otrzymując w ten sposób koszt 1 dnia. Po pomnożeniu liczby utraconych dni pobytu przez koszt jednego dnia, otrzymano kwotę stanowiącą podstawę do wyliczenia zwrotu. Od ww. podstawy klienci otrzymali 27,88 %).

Warunkiem skorzystania ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej było złożenie kompletnych zgłoszeń o roszczenie, zgodnych z umową gwarancji ubezpieczeniowej.

Uprzejmie informujemy, że roszczenia złożone w związku z zakupem biletów lotniczych, złożone przez agentów i pośredników, roszczenia dotyczące reklamacji z tytułu niewłaściwej realizacji imprezy turystycznej oraz imprez anulowanych na życzenie klientów, które miały odbyć się przed ogłoszeniem niewypłacalności biura nie są objęte gwarancją ubezpieczeniową Selectours & Telemac Sp. z o.o. Decydują o tym zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, stanowiące, że organizator turystyki jest zobowiązany zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana (art. 5 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych). Imprezą turystyczną są co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu (art. 3 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych). Klientem jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową (art. 3 pkt 11 ustawy o usługach turystycznych).

Informujemy, że dochodzenie roszczeń z ww. zabezpieczenia finansowego Selectours & Telemac Sp. z o.o. nie zastępuje normalnej drogi rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży przed sądami cywilnymi, a jedynie uzupełnia istniejący stan prawny w sytuacjach wyjątkowych.