Komunikat dla Klientów biura Irena Szczypek HORYZONT Biuro Podróży


Środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną uruchomione na pokrycie roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.

Roszczenia należy składać na adres Beneficjenta Gwarancji:

URZAD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Spraw Społecznych
Wydział Turystyki
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

lub

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa

Do roszczenia należy dołączyć:

  • Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Biurem Podróży a poszkodowanym
  • Kopię dowodu wpłaty dokonanej do Biura Podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP)
  • Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani Klienci, w przypadku składania roszczeń przez agentów należy dołączyć pełnomocnictwo od Klienta.
Roszczenie może złożyć osoba,  która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy Klient z umowy we własnym imieniu.

Zgodnie z zapisami ww. umowy gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej nieprzekraczalny termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi upływa:

  • 24 maja 2013 r. – dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od 26 maja 2011 r. do 25 maja 2012 r.
  • 24 maja 2014 r. – dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od 26 maja 2012 r. do 25 maja 2013 r.