„Order Finansowy 2013” dla ubezpieczenia na życie SIGNAL IDUNA „Twój Mutlipakiet”


Twój Multipakiet to wyróżniający się na polskim rynku produkt ochronny charakteryzujący się znaczną elastycznością w doborze odpowiedniego poziomu sumy ubezpieczenia. Podstawowa składka ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Ubezpieczonego w ramach jednej polisy grupowej. W praktyce oznacza to, że Ubezpieczony ma możliwość samodzielnego ustalenia sumy ubezpieczenia.

Miesięczna składka ubezpieczenia zaczyna się już od 10 zł.

Twój Multipakiet gwarantuje Ubezpieczonemu zabezpieczenie finansowe na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków:

  • śmierci bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
  • pobytu w szpitalu
  • operacji chirurgicznej

W przypadku trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o ile powstały procent trwałego uszczerbku przekracza określony umową limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela, SIGNAL IDUNA oprócz wypłacanego jednorazowo świadczenia gwarantuje Ubezpieczonemu wypłatę regularnych miesięcznych świadczeń przez określony polisą okres.

W przeciwieństwie do typowych grupowych ubezpieczeń na życie warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia Twój Multipakiet jest objęcie ochroną ubezpieczeniową co najmniej dwóch osób, niezależnie od łącznej liczby zatrudnianych przez Ubezpieczającego pracowników.

Przystąpienie do ubezpieczenia nie wymaga oceny stanu zdrowia osoby składającej wniosek. Odpowiedzialność Towarzystwa w pełnym zakresie rozpoczyna się już z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

To już drugi "Order Finansowy" dla SIGNAL IDUNA – w 2012 r. "Home&Market" przyznał tę nagrodę ubezpieczeniu turystycznemu "SIGNAL IDUNA Card".

"Home&Market" to najstarszy magazyn gospodarczy na polskim rynku. Każdego roku przyznaje prestiżowe nagrody instytucjom finansowym i oferowanym przez nich produktom.