Wyniki finansowe SIGNAL IDUNA za 2017 rok


Na koniec 2017 roku SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. poprawiła swój wynik finansowy netto w stosunku do roku poprzedniego.

W SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. składka przypisana brutto za 2017 r. wyniosła 35,5 mln zł. Konsekwentnie prowadzona polityka poprawy rentowności i wzrost składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie +5% i grupowych +6% spowodowały, że spółka życiowa zamknęła 2017 r. wynikiem finansowym o 202% lepszym niż w roku poprzednim.

Składka przypisana brutto za 2017 r. w spółce SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyniosła 48,2 mln zł, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Wzrost odnotowaliśmy w ubezpieczeniach turystycznych (+8%), jak i w NNW (+6%).